• Hur förväntas antalet butiker inom detaljhandeln utvecklas?

    • 2030 beräknas det totala butiksbeståndet ha minskat med mellan 20 och 33 procent

    I takt med att e-handelns andel av den totala försäljningen inom detaljhandeln ökar kommer butiksförsäljningen att minska. Följaktligen beräknas butiksantalet minska under de kommande åren. Enligt prognoser gjorda i Svensk Handels rapport ”Läget i handeln 2021” förväntas butiksbeståndet minska från totalt 31 363 butiker 2019 till cirka 25 100 år 2030 i scenario 1 eller till cirka 21 000 i scenario 2. Antalet butiker skulle i och med dessa prognoser därmed minska med 20 respektive 33 procent. I takt med att nya butikskoncept, till exempel obemannade butiker, etableras kan dock minskningen bli mindre. Då detta är mycket svårbedömt ingår inte denna bedömning i beräkningarna.