• Hur har butikshandeln utvecklats regionalt?

    • Förändringen i antal detaljhandelsbutiker skiljer sig stort mellan länen
    • Blekinge län hade den minsta förändringen i antal butiker
    • Västernorrlands län hade den största förändringen i antal butiker

    Genom att studera utvecklingen av antalet fysiska detaljhandelsbutiker under de senaste åren går det att skönja en tydlig negativ trend. Det totala butiksbeståndet minskade med cirka sju procent mellan 2017 och 2020. Skillnaderna är dock stora beroende på var i landet du befinner dig. I Blekinge län var förändringen som minst. Under tidsspannet stängdes 19 fler butiker än vad som öppnades. I Västernorrlands län var förändringen som störst. Under tidsspannet stängdes 59 fler butiker än vad som öppnades.