• Hur har butikshandeln utvecklats regionalt?

    • Förändringen i antal detaljhandelsbutiker skiljer sig stort mellan länen
    • Hallands län hade den minsta förändringen i antal butiker
    • Västernorrlands län hade den största förändringen i antal butiker

    Genom att studera utvecklingen av antalet fysiska detaljhandelsbutiker under de senaste åren går det att skönja en tydlig negativ trend. Det totala butiksbeståndet minskade med 1861 butiker mellan 2019 och 2022. Skillnaderna är dock stora beroende på var i landet du befinner dig. I Gotlands län var förändringen som minst och dessutom positiv. I Blekinge län var förändringen som störst.