• Hur många fysiska butiker finns det inom detaljhandeln?

    • Fysisk handel omfattar all handel som sker i permanenta butiker
    • Antalet butiker har blivit färre med åren
    • Mellan 2018 och 2022 minskade det totala butiksbeståndet i detaljhandeln med närmre 6 procent
    • Den negativa trenden bröts under 2022 och antalet butiker ökade (med 0,3%) för första gången på fyra år

    Med fysisk detaljhandel avses handel som sker i butik. Det innebär att köp av varor som sker på nätet eller via det som kallas torghandel inte ingår. Dessutom ingår bara permanenta butiker, sådana som är tänkta att finnas under en längre tid. Pop up-butiker och liknande koncept räknas alltså inte in. Säsongsbutiker – butiker som bara är öppna under vissa delar av året – ingår däremot. Under de senaste åren har det gått att urskilja en tydlig negativ trend gällande antalet fysiska detaljhandelsbutiker. Vid slutet av 2022 uppmättes antalet butiker i Sverige till 30324, vilket var en minskning med närmre 6 procent jämfört med 2018. Det totala antalet butiker blir färre, men ligger fortfarande på en relativt hög nivå.