• Hur många fysiska butiker finns det inom detaljhandeln?

    • Fysisk handel omfattar all handel som sker i permanenta butiker
    • Antalet butiker har blivit färre med åren
    • Mellan 2017 och 2020 minskade det totala butiksbeståndet i detaljhandeln med cirka sju procent

    Med fysisk detaljhandel avses handel som sker i butik. Det innebär att köp av varor som sker på nätet eller via det som kallas torghandel inte ingår. Dessutom ingår bara permanenta butiker, sådana som är tänkta att finnas under en längre tid. Pop up-butiker och liknande koncept räknas alltså inte in. Säsongsbutiker – butiker som bara är öppna under vissa delar av året – ingår däremot. Under de senaste åren har det gått att urskilja en tydlig negativ trend gällande antalet fysiska detaljhandelsbutiker. Vid slutet av 2020 uppmättes antalet butiker i Sverige till cirka 32 000, vilket var en minskning med cirka sju procent jämfört med 2017. Det totala antalet butiker blir färre, men ligger fortfarande på en relativt hög nivå.