• Hur mycket omsätter detaljhandeln per anställd i Europa?

    • Sverige har den femte högsta omsättningen per anställd inom detaljhandeln i Europa

    Måttet omsättning per anställd ger en bra bild av hur detaljhandelsstrukturen och den ekonomiska effektiviteten/resurseffektiviteten ser ut i respektive land. Som vi såg i avsnittet ”Ekonomiska nyckeltal” har effektiviseringsgraden i Sverige ökat stabilt för varje år. I en europeisk kontext har Sverige den femte högsta omsättningen per anställd. Schweiz, Luxemburg och Belgien är de länder där resurseffektiviteten är som allra högst. Användandet av digital och maskinell teknik kan bidra till att omsättningen per anställd blir högre då företaget kan nå samma intäkter med en mindre personalstyrka. De länder som återfinns i botten kännetecknas ofta av relativt många anställda som säljer förhållandevis lite per butik.