• Hur ser e-handeln ut i Sverige?

    • Sveriges e-handel växer, men utvecklingen har stannat av under 2022
    • Nya konsumenter börjar handla online, och de som redan handlar köper mer
    • Efter pandemin har en del av e-handeln skjutits tillbaka till den fysiska handeln

    I takt med att Sverige har digitaliserats har en allt större del av försäljningen i detaljhandeln flyttats online. År 2021 e-handlade svenska konsumenter varor för 146 miljarder kronor. E-handeln stod då för 16 procent av den totala försäljningen i detaljhandeln, att jämföra med 11 procent 2019. Inledningsvis berodde tillväxten i e-handeln främst på att nya konsumenter började handla online, men under de senaste åren har ökningen även berott på att de befintliga e-handelskunderna spenderar allt mer. Kanalförskjutningen till e-handeln har under det senaste decenniet fått stora konsekvenser för sällanköpsvaruhandeln och dess fysiska butiker med konsolidering, konkurser och butiksstängningar som följd. Dessutom görs en del av inköpen idag hos utländska e-handelsaktörer.