• Hur ser hushållens konsumtion ut i Europa?

    • Hushållen lägger en betydande del av sin konsumtion inom handeln
    • Sverige har den åttonde högsta totala hushållskonsumtionen i Europa

    Hushållens totala konsumtion utgörs av alla de tjänster och konsumtionsvaror som anskaffas av hushållen, således spenderas en stor andel av konsumtionen inom handeln. Eftersom den totala efterfrågan i ekonomin till stor del består av hushållens konsumtion kan detta ge en någorlunda träffsäker bild av konjunkturutvecklingen i ett land. Sambandet mellan ett lands befolkningsmängd och dess hushållskonsumtion är mycket tydligt, de länder som har störst befolkning har generellt sett en högre hushållskonsumtion. Sverige har den tionde högsta totala hushållskonsumtionen i Europa. Tyskland är det europeiska land där hushållens konsumtion är som störst, medan den är som minst i Montenegro.