• Hur ser relationen mellan antal detaljhandelsföretag och befolkningsmängd ut i Europa?

    • När det kommer till antal detaljhandelsföretag per 1 000 invånare kommer Sverige på nittonde plats i Europa

    Sambandet mellan befolkningsmängd och antal företag i ett land är mycket tydligt, de länder som har störst befolkning har generellt sett flest företag. Genom att granska antal företag per 1 000 invånare ges därför en representativ bild av antalet företag i förhållande till landets befolkningsmässiga storlek. När det kommer till antal detaljhandelsföretag per 1 000 invånare placerar sig Sverige på tjugonde plats i Europa. Bland de åtta länder som placerar sig högst upp på listan är det bara Grekland som har en befolkningsmängd som är större än Sveriges. Många av de länder som har fler detaljhandelsföretag per 1 000 invånare än Sverige placerar sig där dels på grund av låg befolkningsmängd, dels på grund av liberala företags- och skatteregler.