• Vilken utbildningsnivå har de som arbetar i partihandeln?

    • Utbildningsnivån i handeln har ökat under det senaste decenniet
    • Av handelns delbranscher är partihandeln den som har högst utbildningsgrad. Det beror bland annat på att medelåldern bland de som arbetar är något högre i partihandeln än i den övriga handeln

    År 2008 var utbildningsnivån i handeln generellt sett lägre än riksgenomsnittet. Då handeln i allmänhet, och detaljhandeln i synnerhet, sysselsätter många unga är ett arbete i handeln därmed ofta ett första steg in på arbetsmarknaden. Genomsnittsåldern är något högre bland anställda i partihandeln än bland anställda inom övriga delar av handeln. Det beror bland annat på att flera yrken inom partihandeln kräver yrkesspecifika licenser och körkort som arbetstagaren måste tillgodogöra sig utanför arbetsplatsen. Den något högre snittåldern medför även en något högre utbildningsgrad än inom resten av handeln. Under det senaste decenniet har utbildningsgraden inom partihandeln dessutom ökat stadigt. Vid den senaste mätningen var utbildningsgraden inom partihandeln och riket i stort jämförbar på alla punkter utom för de med över tre års eftergymnasial utbildning, där partihandeln fortfarande har en lägre andel än övriga riket.