E-handelsföretagen samlas i storstäderna

E-handeln har på många sätt förändrat detaljhandeln. För tio år sedan var det en marginell företeelse men idag står den för en tiondel av all försäljning i den svenska detaljhandeln. Däremot har den påverkat mer än bara försäljningssiffrorna; e-handeln påverkar även sysselsättningens struktur. För att få en helhetsbild av dess framfart har HUI på uppdrag av Handelsrådet mätt e-handelns regionala närvaro.

Kartläggningen visar att det finns stora skillnader runt om i landet. E-handelsnäringen är i hög grad koncentrerad till storstadsregionerna och Skåne där tre fjärdedelar av den sammanlagda sysselsättningen inom e-handel återfinns. Dessutom finns även höga jämförelsetal i exempelvis Uppsala och Jönköpings län. I Uppsala, med närhet till storstadsregionen Stockholm, har ett antal tunga aktörer etablerat sina verksamheter. I Jönköpings län står de stora kedjorna för nästan hälften av all e-handelssysselsättning.

Det finns ett flertal anledningar till att aktörerna är koncentrerade till vissa geografiska platser. För det första ställer e-handeln krav på ny kompetens, ny teknisk expertis och välfungerande lagerlösningar. Ett förändrat kompetensbehov medför alltså koncentration till vissa noder där dessa krav tillgodoses. För det andra finns även givna geografiska fördelar med att placera verksamheten närmare kunden, alltså omkring storstäderna där många bor. Det finns även skäl att tro att denna utveckling kommer fortsätta i takt med att sektorn mognar, framförallt när stora kedjor vidareutvecklar sin onlineverksamhet.

Trots att butikskoncentrationen i storstadsregionerna väntas öka i framtiden finns goda möjligheter för kommuner och lokala beslutsfattare att påverka e-handelns närvaro. Lokala e-handelskluster är i stor utsträckning ett resultat av ett målmedvetet och proaktivt arbete för att skapa förutsättningar för ehandelsnäringen. Att detta agerande är ett framgångskoncept blir tydligt i exempelvis Eskilstuna, där ett antal stora aktörer har etablerat sig. De slutsatser som kan dras från intervjuerna är att e-handelsföretagen värdesätter snabb respons, tillhandahållande av resurser och tydliga processer från kommunerna. Det går med säkerhet att konstatera att inför framtiden behöver medvetenheten kring e-handel och logistik bli större runt om i Sveriges kommuner i takt med att handeln digitaliseras.


Ta del av rapporten här för att läsa mer om e-handelns regionala närvaro.