Störst butiksutbud i svenska städer

I Sverige finns det cirka 36 000 fysiska detaljhandelsbutiker enligt den definition som används av HUI Research i rapporten Handelns struktur och utveckling. Det innebär alltså att på tiotusen personer i Sverige går det cirka 36 butiker med hänsyn taget till befolkningens storlek. Situationen ser dock väldigt olika ut från kommun till kommun. Mönstret skiljer sig i vissa fall ganska kraftigt åt beroende på vilken typ av region som studeras.

Pendlingskommuner nära städer har ett snitt på cirka 30 butiker per 10 000 invånare, medan större städer och storstäder har ett snitt på cirka 40 butiker per 10 000 invånare. Butikskoncentrationen är alltså högre i städer än i omkringliggande regioner. Det är således inte bara försäljningen och sysselsättningen som är koncentrerad till regioncentra, utan likaså antalet butiker. Ett särskilt tydligt exempel på denna företeelse är att antalet butiker per 10 000 invånare i Stockholms stad är ungefär 44 medan motsvarande siffra för Orsa i Dalarnas län är hälften så hög, 22 butiker per 10 000 invånare.

Vidare är antalet butiker i besöksnäringskommuner nästan dubbelt så högt, 69 per 10 000 invånare, jämfört med rikets genomsnitt. Detta då regioner med stor förekomst av turism har ett större köpkraftsunderlag, vilket också höjer konkurrensen av handlare som vill ta del av underlaget. Den lokala befolkningen gynnas således av inflödet av köpkraft då ett bredare utbud tillgängliggörs.

Den fysiska detaljhandeln i Sverige präglas alltså av mångfald, från Kiruna i norr till Ystad i söder går det att hitta butiker av alla slag och storlekar. Mångfalden till trots går det ändå att hitta mönster i vilka butiker som ligger var. Som så många andra verksamheter har butikshandeln en tendens att samlas i kluster och några av de största skillnaderna går därmed att hitta mellan kommuner som är föremål för in- respektive utpendling.