shallow focus photo of gray steel muscle rack

Handeln förklarad | Partihandel | Ekonomiska nyckeltal

Läs om partihandelns ekonomiska utveckling genom nyckeltal såsom omsättning, antal anställda och antal företag. 

 • Hur många arbetar inom partihandeln?

  Hur många arbetar inom partihandeln?

  • Handeln (detaljhandeln, partihandeln och motorhandeln) är den största branschen i det svenska näringslivet
  • 40 procent av de anställda inom handeln arbetar i partihandeln
  • Antalet anställda inom partihandeln har ökat under det senaste decenniet, men ökningen har avtagit sedan pandemin

  Handeln består i huvudsak av tre delar, partihandeln, detaljhandeln och motorhandeln, och är den största branschen i det svenska näringslivet. Medan detaljhandelns företag säljer varor direkt till konsument i fysisk butik eller via nätet kan partihandeln i mångt och mycket ses som försäljningsledet dessförinnan, där företag tillverkar eller säljer varor till andra företag. Av dem som arbetar inom handeln arbetar drygt 40 procent, eller 205 000 personer, med partihandel.

 • Hur mycket omsätter partihandeln per anställd?

  Hur mycket omsätter partihandeln per anställd?

  • Omsättningen per anställd har ökat kraftigt sedan år 2000
  • 2021 uppgick omsättningen per anställd till drygt 8,4 miljoner kronor
  • Mellan 2010 och 2020 ökade antalet anställda inom partihandeln med cirka 20 000 personer

  Under de senaste två decennierna har partihandeln sett en generellt stark tillväxt, som har förstärkts av två extra starka tillväxtperioder. Den första tillväxtperioden startade runt 2005 och bröts av finanskrisen 2009. Partihandeln återhämtade sig snabbt och redan 2010 var omsättningen tillbaka på samma nivå som före krisen. Den andra vågen av stark tillväxt tog fart 2016 och pågick till och med 2019. Sedan år 2000 har den totala omsättningen i partihandeln nästan fördubblats, medan antalet anställda endast har ökat med cirka 15 procent under perioden. Att omsättningen har ökat mer än antalet anställda innebär att även omsättningen per anställd har ökat. En ökad omsättning per anställd kan ses som ett mått på en ökad ekonomisk effektivitet/resurseffektivitet i branschen. Den ökade effektiviseringsgraden har vuxit stadigt för varje år, men särskilt mycket under perioden 2015 till 2019.

 • Hur många partihandelsföretag finns det?

  Hur många partihandelsföretag finns det?

  • Antal partihandelsföretag har visat en nedåtgående trend under det senaste decenniet
  • Under 2021 var totalt 43 287 företag verksamma inom partihandeln

  Antalet företag verksamma inom partihandeln har långsamt minskat under det senaste decenniet. Under 2021 var totalt 43 287 företag verksamma inom partihandeln, det var något färre än året innan. Samtidigt har det i genomsnitt startats 2 790 nya partihandelsbolag årligen under det senaste decenniet. Under samma period har det genomsnittliga antalet konkurser endast uppgått till 534 stycken. Det är alltså inte antalet konkurser som driver minskningen av antalet partihandelsföretag. En av de bidragande orsakerna till det vikande antalet företag är istället att bolag i branschen har slagits samman, det vill säga konsoliderats, till större bolag.

 • Inom vilka områden arbetar de partihandelsanställda?

  Inom vilka områden arbetar de partihandelsanställda?

  • Partihandelns företag hanterar ofta stora volymer av varor, så kallade varupartier
  • Företag som ägnar sig åt partihandel kallas ofta grossister

  I Sverige är sammanlagt cirka 205 000 personer anställda inom partihandeln. Ungefär 28 procent av dessa arbetar med hushållsvaror och ytterligare 15 procent arbetar med livsmedel, tobak och drycker. Detta innebär alltså att en stor del av de som arbetar inom partihandeln arbetar i företag som levererar direkt till detaljhandeln. En annan stor delbransch, sett till antalet anställda, är ”annan specialiserad partihandel”. Här finns exempelvis företag specialiserade på handel med bränslen, byggmaterial och virke samt sanitetsgods såsom toaletter och handfat. Dessa företag ägnar sig i hög utsträckning åt proffshandel och har en stor andel av sina kunder inom byggindustrin.

Läs mer om partihandel

Läs fler