shallow focus photo of gray steel muscle rack

Handeln förklarad | Partihandel | Försäljning

Läs om partihandelns försäljning i sin helhet och uppdelat på till exempel företagsstorlek.

 • Vad är det som gör att partihandeln växer?

  Vad är det som gör att partihandeln växer?

  • Detaljhandeln är med och driver utvecklingen i partihandeln
  • Den del av partihandeln som arbetar med handel av jordbruksråvaror och levande djur samt informations- och kommunikationsutrustning har haft den blygsammaste tillväxten

  Tillväxten inom partihandeln har främst drivits av en stark tillväxt i delbranscherna ”livsmedel, drycker och tobak”, ”hushållsvaror” samt ”handel med övriga maskiner och övrig utrustning”. Tillväxten i de två förstnämnda delbranscherna är en naturlig följd av att vi även har sett en stark tillväxt i detaljhandeln, då dessa delar är starkt sammanlänkade. Tillväxten där beror på flera faktorer, däribland en allmän ekonomisk tillväxt, ökande priser och en växande befolkning. Handel med maskiner och övrig utrustning innefattar exempelvis jord- och skogsbruksmaskiner, butiksinredning och kontorsmöbler.

 • Hur fördelar sig partihandelns omsättning mellan företagen?

  Hur fördelar sig partihandelns omsättning mellan företagen?

  • Det finns 112 partihandelsföretag med över 200 anställda
  • Partihandeln karaktäriseras av många små bolag
  • De 70 största företagen står för cirka 30 procent av den totala omsättningen.

  Inom partihandeln finns det en väldigt hög andel enmansbolag, det vill säga bolag utan anställda. År 2023 utgör dessa över 60 procent av det totala antalet partihandelsföretag. Hela 95 procent av alla företag inom partihandeln har färre än 20 anställda. Sett till omsättning är det trots detta främst de stora bolagen som driver upp den totala omsättningen. De 42 000 minsta företagen, sett till antal anställda, omsätter tillsammans ungefär lika mycket som de 70 största. Detta kan låta anmärkningsvärt men behöver inte vara det, eftersom det naturligtvis finns ett samband mellan företagets storlek och dess omsättning.

 • Hur utvecklas partihandeln i förhållande till BNP?

  Hur utvecklas partihandeln i förhållande till BNP?

  • Partihandelns tillväxt följer till stor del BNP men svängningarna är ofta lite kraftigare, med perioder av högre respektive lägre tillväxt än BNP i stort

  Partihandeln har under de senaste 20 åren sett en tillväxt som till stor del har följt BNP-tillväxten. Generellt sett kan vi dock säga att partihandelns tillväxt har varit mer volatil. Det innebär att svängningarna har varit större och att partihandeln i perioder både har sett högre tillväxt och djupare nedgångar än BNP i stort. Att partihandelns utveckling i mångt och mycket korrelerar med BNP är naturligt då företagens produktion i hög utsträckning korrelerar med det ekonomisk läget.

 • Hur har partihandeln utvecklats över tid?

  Hur har partihandeln utvecklats över tid?

  • År 2021 uppgick den totala omsättningen i partihandeln till 1 714 miljarder kronor, vilket innebär att omsättningen nästan fördubblats under de senaste två decennierna

  Partihandelns totala omsättning har vuxit stabilt under de senaste 20 åren. Sedan år 2000 har den totala omsättningen i partihandeln nästan fördubblats. Tillväxten i partihandeln drivs till stor del av tillväxten i nästa led; när efterfrågan på insatsvaror ökar är det ofta i partihandeln som omsättningstillväxten sker eftersom partihandeln är en stor leverantör av insatsvaror. Omsättningen i partihandeln minskade något mellan 2019 och 2020. Den största delen av omsättningsminskningen var med stor sannolikhet en effekt av coronapandemin som dels försvårade och fördröjde en stor del av den internationella handeln, dels skapade ett ekonomiskt osäkert läge.

Läs mer om partihandel

Läs fler