shallow focus photo of gray steel muscle rack

Handeln förklarad | Partihandel | Yrken & utbildning

Läs om hela Sveriges och partihandelns utbildningsnivå.

 • Hur har utbildningsnivån i Sverige utvecklats?

  Hur har utbildningsnivån i Sverige utvecklats?

  • Utbildningsnivån i Sverige stiger för varje år
  • Utbildningskraven för jobb blir allt högre

  Sedan 2008 har utbildningsnivån i Sverige stigit successivt för varje år. Andelen som studerar eller har studerat på en treårig gymnasial utbildning steg under tidsperioden 2008 till 2018 från knappt 39 till 45 procent. Under denna period har andelen som vidareutbildar sig efter gymnasiet ökat från 20 till 26 procent. Att utbildningsnivån har ökat kan bland annat förklaras av att allt fler jobb i samhället kräver högre utbildning.

 • Vilken utbildningsnivå har de som arbetar i partihandeln?

  Vilken utbildningsnivå har de som arbetar i partihandeln?

  • Utbildningsnivån i handeln har ökat under det senaste decenniet
  • Av handelns delbranscher är partihandeln den som har högst utbildningsgrad. Det beror bland annat på att medelåldern bland de som arbetar är något högre i partihandeln än i den övriga handeln

  År 2008 var utbildningsnivån i handeln generellt sett lägre än riksgenomsnittet. Då handeln i allmänhet, och detaljhandeln i synnerhet, sysselsätter många unga är ett arbete i handeln därmed ofta ett första steg in på arbetsmarknaden. Genomsnittsåldern är något högre bland anställda i partihandeln än bland anställda inom övriga delar av handeln. Det beror bland annat på att flera yrken inom partihandeln kräver yrkesspecifika licenser och körkort som arbetstagaren måste tillgodogöra sig utanför arbetsplatsen. Den något högre snittåldern medför även en något högre utbildningsgrad än inom resten av handeln. Under det senaste decenniet har utbildningsgraden inom partihandeln dessutom ökat stadigt. Vid den senaste mätningen var utbildningsgraden inom partihandeln och riket i stort jämförbar på alla punkter utom för de med över tre års eftergymnasial utbildning, där partihandeln fortfarande har en lägre andel än övriga riket.

Läs mer om partihandel

Läs fler