woman holding black smartphone near silver macbook

Handeln förklarad | E-handel | Ekonomiska nyckeltal

Läs om e-handelns ekonomiska utveckling genom nyckeltal såsom omsättning, antal anställda och antal företag.

 • Hur ser e-handeln ut i Sverige?

  Hur ser e-handeln ut i Sverige?

  • Sveriges e-handel växer, men utvecklingen har stannat av under 2022
  • Nya konsumenter börjar handla online, och de som redan handlar köper mer
  • Efter pandemin har en del av e-handeln skjutits tillbaka till den fysiska handeln

  I takt med att Sverige har digitaliserats har en allt större del av försäljningen i detaljhandeln flyttats online. År 2021 e-handlade svenska konsumenter varor för 146 miljarder kronor. E-handeln stod då för 16 procent av den totala försäljningen i detaljhandeln, att jämföra med 11 procent 2019. Inledningsvis berodde tillväxten i e-handeln främst på att nya konsumenter började handla online, men under de senaste åren har ökningen även berott på att de befintliga e-handelskunderna spenderar allt mer. Kanalförskjutningen till e-handeln har under det senaste decenniet fått stora konsekvenser för sällanköpsvaruhandeln och dess fysiska butiker med konsolidering, konkurser och butiksstängningar som följd. Dessutom görs en del av inköpen idag hos utländska e-handelsaktörer.

 • Hur ser e-handeln ut i de olika branscherna?

  Hur ser e-handeln ut i de olika branscherna?

  • E-handelsandelen skiljer sig stort mellan de olika branscherna
  • Hemelektronik har högst e-handelsandel med 47 procent
  • Dagligvaruhandeln är detaljhandelns största bransch men har lägst e-handelsandel av alla branscher med 4 procent

  Delbranscherna inom detaljhandeln har kommit olika långt i sin e-handelsresa. Elektronikhandeln har en stor e-handelsandel; under 2022 skedde 47 procent av försäljningen på nätet. Även handeln med kläder och skor är stark på nätet, nästan en tredjedel av försäljningen sker online. De branscher som var tidiga ut på nätet har vissa saker gemensamt – de har få naturliga barriärer till e-handel. Varor såsom kläder och skor är relativt enkla att transportera hem till kunden eller till ett utlämningsställe. Dagligvaruhandeln, detaljhandelns största bransch, är den bransch som var sist ut på nätet och har idag lägst e-handelsandel. År 2022 skedde 4 procent av försäljningen i dagligvaruhandeln på nätet, en andel som har visat en konstant ökning fram till och med 2021, till viss del på grund av pandemin som drev fler människor till att handla sina varor online.

 • Hur många arbetar inom e-handeln?

  Hur många arbetar inom e-handeln?

  • Antalet anställda i e-handelsföretag ökar stadigt
  • Sedan 2007 har antalet anställda mer än tredubblats

  E-handeln har över 14 000 anställda. Även om branschen är relativt ny växer den fort; sedan 2007 har antalet anställda mer än tredubblats. Även om antalet anställda har ökat drastiskt är det dock fortfarande en liten andel som arbetar inom e-handeln jämfört med inom detaljhandeln i sin helhet, där totalt över 250 000 personer arbetar.

  E-handeln blir svårare och svårare att mäta i detalj i och med att nya kombinationer av fysisk och onlinebaserad handel växer fram. Diagrammet ovan visar hur många som arbetar i företag som är rena e-handlare, alltså företag som i huvudsak säljer sina varor online. E-handeln sysselsätter dock betydligt fler än så i och med att fler och fler företag som i grunden är fysiska detaljhandelsföretag också börjar sälja sina varor online.

Läs mer om e-handel

Läs fler