Handeln förklarad | Detaljhandel | Butiker

Läs om Sveriges butiksbistånd, och hur det har utvecklats över tid.

 • Hur många är de fristående butikerna i relation till de kedjeanslutna?

  Hur många är de fristående butikerna i relation till de kedjeanslutna?

  • Kedjorna står för en majoritet av butikerna inom detaljhandeln
  • De kedjeanslutna butikerna utgör 62 procent av det totala antalet detaljhandelsbutiker

  Butikshandeln kan kategoriseras i olika grupper baserat på butikernas karaktärsdrag. Ett av de viktigaste karaktärsdragen är huruvida butiken är fristående eller om den tillhör en kedja, som exempelvis Åhléns, Clas Ohlson och Stadium. Med kedja avses en gruppering av två eller flera butiker med gemensam profil, marknadsföring och så vidare. Det är viktigt att komma ihåg att den exakta utformningen av dessa kedjor kan se mycket olika ut. I vissa fall, som till exempel IKEA, är det ett stort företag som driver samtliga butiker. I andra fall, som till exempel ICA, drivs butikerna via franchise, vilket innebär att en handlare har anslutit sig till ett kedjedrivet koncept bakom ett och samma varumärke. Klicka på ”Kedjeanslutna butiker” i diagrammet för att se antal kedjeanslutna butiker inom respektive delbransch.

 • Hur många fysiska butiker finns det inom detaljhandeln?

  Hur många fysiska butiker finns det inom detaljhandeln?

  • Fysisk handel omfattar all handel som sker i permanenta butiker
  • Antalet butiker har blivit färre med åren
  • Mellan 2018 och 2022 minskade det totala butiksbeståndet i detaljhandeln med närmre 6 procent
  • Den negativa trenden bröts under 2022 och antalet butiker ökade (med 0,3%) för första gången på fyra år

  Med fysisk detaljhandel avses handel som sker i butik. Det innebär att köp av varor som sker på nätet eller via det som kallas torghandel inte ingår. Dessutom ingår bara permanenta butiker, sådana som är tänkta att finnas under en längre tid. Pop up-butiker och liknande koncept räknas alltså inte in. Säsongsbutiker – butiker som bara är öppna under vissa delar av året – ingår däremot. Under de senaste åren har det gått att urskilja en tydlig negativ trend gällande antalet fysiska detaljhandelsbutiker. Vid slutet av 2022 uppmättes antalet butiker i Sverige till 30324, vilket var en minskning med närmre 6 procent jämfört med 2018. Det totala antalet butiker blir färre, men ligger fortfarande på en relativt hög nivå.

 • Hur många detaljhandelsbutiker öppnas?

  Hur många detaljhandelsbutiker öppnas?

  • Majoriteten av de nyöppnade detaljhandelsbutikerna är fristående
  • Cirka 24 procent av alla nyöppnade butiker är kedjeanslutna

  Definitionen att en kedja måste ha två eller fler butiker innebär att tröskeln för att räknas som kedja är låg. Detta innebär i sin tur att det finns väldigt många kedjor och att de allra flesta kedjor är mindre än vad vi typiskt tänker oss. Trots att de kedjeanslutna butikerna är fler till antalet och utgjorde 62 procent av det totala antalet detaljhandelsbutiker år 2022 är etableringsgraden för fristående butiker högre. Bland de detaljhandelsbutiker som öppnade mellan 2021 och 2022 var drygt var fjärde ansluten till en kedja.

 • Hur många detaljhandelsbutiker har stängt?

  Hur många detaljhandelsbutiker har stängt?

  • Majoriteten av de stängda detaljhandelsbutikerna är fristående
  • Cirka 34 procent av alla butiksstängningar sker bland kedjeanslutna aktörer

  De fristående detaljhandelsbutikerna utgör majoriteten av de nyöppnade butikerna och står även för merparten av stängningarna. Under de senaste åren har detaljhandeln karaktäriserats av att handeln generellt har kommit att koncentreras till större, men färre, företag. I takt med denna strukturomvandling har det blivit allt svårare för de fristående aktörerna att konkurrera om den lokala efterfrågan med de större butikskedjorna e-handeln. Bland de detaljhandelsbutiker som stängde mellan 2021 och 2022 var cirka en frärdedel anslutna till en kedja.

 • Hur har antalet butiker utvecklats i relation till befolkningsmängden?

  Hur har antalet butiker utvecklats i relation till befolkningsmängden?

  • Det finns cirka tre detaljhandelsbutiker per 1 000 invånare i Sverige
  • Stigande befolkningsmängd och färre detaljhandelsbutiker innebär att antalet butiker per capita sjunker
  • Befolkningsökningen är övervägande positiv för branschens totala utveckling

  Detaljhandeln i Sverige drivs till stor del av den lokala befolkningens konsumtion. Eftersom den lokala befolkningen generellt står för den absoluta merparten av konsumtionen är det särskilt intressant att studera förhållandet mellan befolkningsökning och antal butiker. I och med att befolkningen har ökat kraftigt under de senaste åren samtidigt som butiksantalet har minskat, har antalet detaljhandelsbutiker per 1 000 invånare sjunkit. Att den stadigt ökande befolkningen innebär att antalet butiker per invånare sjunker är inte negativt, tvärtom är befolkningsökningen en grundläggande drivkraft för att detaljhandeln ska utvecklas framåt. Utöver detta lägger även en annan grupp konsumenter omfattande summor i svenska butiker, nämligen besökarna.

 • Hur har butikshandeln utvecklats regionalt?

  Hur har butikshandeln utvecklats regionalt?

  • Förändringen i antal detaljhandelsbutiker skiljer sig stort mellan länen
  • Hallands län hade den minsta förändringen i antal butiker
  • Västernorrlands län hade den största förändringen i antal butiker

  Genom att studera utvecklingen av antalet fysiska detaljhandelsbutiker under de senaste åren går det att skönja en tydlig negativ trend. Det totala butiksbeståndet minskade med 1861 butiker mellan 2019 och 2022. Skillnaderna är dock stora beroende på var i landet du befinner dig. I Gotlands län var förändringen som minst och dessutom positiv. I Blekinge län var förändringen som störst.

 • Hur har butiksstorleken utvecklats över tid?

  Hur har butiksstorleken utvecklats över tid?

  • Butikerna blir färre, men större
  • Detaljhandelsföretagen som omsätter mer än 30 miljoner har ökat från 15 procent 2019 till 16 procent 2022.

  Under de senaste åren har detaljhandeln kommit att koncentreras till större, men färre, företag. Denna förändring har medfört att företagen i branschen generellt uppvisar allt större omsättningssiffror. 2019 uppgick andelen företag som omsätter mindre än 10 miljoner kronor till knappt 62 procent. Motsvarande siffra för 2022 var 60 procent.

 • Hur många butiker finns det inom respektive delbransch?

  Hur många butiker finns det inom respektive delbransch?

  • Konsolidering, det vill säga att kedjor slås samman, medför att butikerna blir färre
  • Dagligvaruhandeln har flest butiker
  • Det finns ungefär 8 983 dagligvarubutiker i Sverige, vilket motsvarar cirka 28 procent av alla svenska detaljhandelsbutiker

  Detaljhandeln har under det senaste decenniet koncentrerats till färre och större företag. En bidragande orsak till det vikande antalet butiker är att olika bolag i branscherna har slagits samman, det vill säga konsoliderats. Utöver denna konsolidering spelar den ökade e-handelsförsäljningen en viktig roll när det kommer till att förklara att antalet fysiska butiker minskar. Dagligvaruhandeln är den delbransch som har överlägset flest butiker. 2022 fanns det ungefär 8 983 dagligvarubutiker i Sverige. Bland Sveriges cirka 870 detaljhandelskedjor är omkring 140 verksamma inom dagligvaruhandeln. Bland dessa kedjeaktörer återfinns bland annat små och lokala aktörer som endast har några enstaka butiker. Här finns samtidigt de allra största aktörerna, däribland ICA och Coop, som med sina gemensamt drygt 2 100 butiker står för en stor del av dagligvaruhandelns butiker.

 • Hur utvecklas antalet butiker inom respektive delbransch?

  Hur utvecklas antalet butiker inom respektive delbransch?

  • Handel med brett sortiment har en positiv förändring av antal butiker
  • Handel med brett sortiment ökade med 30 procent under perioden 2019-2022
  • Många av de nyöppnade butikerna har lågprisprofil

  Butikerna blir generellt färre inom detaljhandeln, men det finns delbranscher med en positiv förändring av antal butiker. Mellan 2019 och 2022 ökade antalet butiker med 13 procent i delbranschen handel med brett sortiment. Den markanta ökningen för handel med brett sortiment kan främst tillskrivas lågprishandelns starka utveckling. Inom lågprishandeln återfinns bland annat ÖoB, DollarStore och Rusta. Lågprishandeln är underrepresenterad bland butiksstängningarna och överrepresenterad bland butiksöppningarna. I den andra änden av skalan återfinns klädhandeln, som med sina negativa 17 procent uppvisar den största negativa förändringen av antal butiker.

 • Hur stor andel av omsättningen står kedjorna för?

  Hur stor andel av omsättningen står kedjorna för?

  • De kedjeanslutna butikerna står för cirka 85 procent av omsättningen i detaljhandeln
  • Omsättningen i butikskedjorna ökade gradvis tills 2020 men minskade något under 2021 och 2022

  En anledning till att det är viktigt att dela in butikshandeln i kedjedriven respektive fristående handel är att de båda grupperna ser mycket olika ut och spelar olika roller i detaljhandeln. Den kedjedrivna handeln är i allmänhet större och mer framträdande. Faktum är att kedjorna står för cirka 62 procent av butikerna och för ungefär 85 procent av omsättningen i butikshandeln. Under de senaste åren har omsättningstrenden i de kedjeanslutna butikerna varit positiv, då omsättningen blivit stegvis högre än den i de fristående butikerna.

Läs mer om detaljhandel

Läs fler