Handeln förklarad | Detaljhandel | Butiker

Läs om Sveriges butiksbistånd, och hur det har utvecklats över tid.

 • Hur många är de fristående butikerna i relation till de kedjeanslutna?

  Hur många är de fristående butikerna i relation till de kedjeanslutna?

  • Kedjorna står för en majoritet av butikerna inom detaljhandeln
  • De kedjeanslutna butikerna utgör 63 procent av det totala antalet detaljhandelsbutiker

  Butikshandeln kan kategoriseras i olika grupper baserat på butikernas karaktärsdrag. Ett av de viktigaste karaktärsdragen är huruvida butiken är fristående eller om den tillhör en kedja, som exempelvis Åhléns, Clas Ohlson och Stadium. Med kedja avses en gruppering av två eller flera butiker med gemensam profil, marknadsföring och så vidare. Det är viktigt att komma ihåg att den exakta utformningen av dessa kedjor kan se mycket olika ut. I vissa fall, som till exempel IKEA, är det ett stort företag som driver samtliga butiker. I andra fall, som till exempel ICA, drivs butikerna via franchise, vilket innebär att en handlare har anslutit sig till ett kedjedrivet koncept bakom ett och samma varumärke. Klicka på ”Kedjeanslutna butiker” i diagrammet för att se antal kedjeanslutna butiker inom respektive delbransch.

 • Hur många fysiska butiker finns det inom detaljhandeln?

  Hur många fysiska butiker finns det inom detaljhandeln?

  • Fysisk handel omfattar all handel som sker i permanenta butiker
  • Antalet butiker har blivit färre med åren
  • Mellan 2017 och 2020 minskade det totala butiksbeståndet i detaljhandeln med cirka sju procent

  Med fysisk detaljhandel avses handel som sker i butik. Det innebär att köp av varor som sker på nätet eller via det som kallas torghandel inte ingår. Dessutom ingår bara permanenta butiker, sådana som är tänkta att finnas under en längre tid. Pop up-butiker och liknande koncept räknas alltså inte in. Säsongsbutiker – butiker som bara är öppna under vissa delar av året – ingår däremot. Under de senaste åren har det gått att urskilja en tydlig negativ trend gällande antalet fysiska detaljhandelsbutiker. Vid slutet av 2020 uppmättes antalet butiker i Sverige till cirka 32 000, vilket var en minskning med cirka sju procent jämfört med 2017. Det totala antalet butiker blir färre, men ligger fortfarande på en relativt hög nivå.

 • Hur många detaljhandelsbutiker öppnas?

  Hur många detaljhandelsbutiker öppnas?

  • Majoriteten av de nyöppnade detaljhandelsbutikerna är fristående
  • Cirka 20 procent av alla nyöppnade butiker är kedjeanslutna

  Definitionen att en kedja måste ha två eller fler butiker innebär att tröskeln för att räknas som kedja är låg. Detta innebär i sin tur att det finns väldigt många kedjor och att de allra flesta kedjor är mindre än vad vi typiskt tänker oss. Trots att de kedjeanslutna butikerna är fler till antalet och utgjorde 63 procent av det totala antalet detaljhandelsbutiker år 2020 är etableringsgraden för fristående butiker högre. Bland de detaljhandelsbutiker som öppnade mellan 2019 och 2020 var knappt var femte ansluten till en kedja.

 • Hur många detaljhandelsbutiker har stängt?

  Hur många detaljhandelsbutiker har stängt?

  • Majoriteten av de stängda detaljhandelsbutikerna är fristående
  • Cirka 30 procent av alla butiksstängningar sker bland kedjeanslutna aktörer

  De fristående detaljhandelsbutikerna utgör majoriteten av de nyöppnade butikerna och står även för merparten av stängningarna. Under de senaste åren har detaljhandeln karaktäriserats av att handeln generellt har kommit att koncentreras till större, men färre, företag. I takt med denna strukturomvandling har det blivit allt svårare för de fristående aktörerna att konkurrera om den lokala efterfrågan med de större butikskedjorna e-handeln. Bland de detaljhandelsbutiker som stängde mellan 2019 och 2020 var knappt var tredje ansluten till en kedja.

 • Hur har antalet butiker utvecklats i relation till befolkningsmängden?

  Hur har antalet butiker utvecklats i relation till befolkningsmängden?

  • Det finns drygt tre detaljhandelsbutiker per 1 000 invånare i Sverige
  • Stigande befolkningsmängd och färre detaljhandelsbutiker innebär att antalet butiker per capita sjunker
  • Befolkningsökningen är övervägande positiv för branschens totala utveckling

  Detaljhandeln i Sverige drivs till stor del av den lokala befolkningens konsumtion. Eftersom den lokala befolkningen generellt står för den absoluta merparten av konsumtionen är det särskilt intressant att studera förhållandet mellan befolkningsökning och antal butiker. I och med att befolkningen har ökat kraftigt under de senaste åren samtidigt som butiksantalet har minskat, har antalet detaljhandelsbutiker per 1 000 invånare sjunkit. Att den stadigt ökande befolkningen innebär att antalet butiker per invånare sjunker är inte negativt, tvärtom är befolkningsökningen en grundläggande drivkraft för att detaljhandeln ska utvecklas framåt. Utöver detta lägger även en annan grupp konsumenter omfattande summor i svenska butiker, nämligen besökarna.

 • Hur har butikshandeln utvecklats regionalt?

  Hur har butikshandeln utvecklats regionalt?

  • Förändringen i antal detaljhandelsbutiker skiljer sig stort mellan länen
  • Blekinge län hade den minsta förändringen i antal butiker
  • Västernorrlands län hade den största förändringen i antal butiker

  Genom att studera utvecklingen av antalet fysiska detaljhandelsbutiker under de senaste åren går det att skönja en tydlig negativ trend. Det totala butiksbeståndet minskade med cirka sju procent mellan 2017 och 2020. Skillnaderna är dock stora beroende på var i landet du befinner dig. I Blekinge län var förändringen som minst. Under tidsspannet stängdes 19 fler butiker än vad som öppnades. I Västernorrlands län var förändringen som störst. Under tidsspannet stängdes 59 fler butiker än vad som öppnades.

 • Hur har butiksstorleken utvecklats över tid?

  Hur har butiksstorleken utvecklats över tid?

  • Butikerna blir färre, men större
  • Detaljhandelsföretagen som omsätter mer än 30 miljoner har ökat från 12 procent 2017 till 15 procent 2020.

  Under de senaste åren har detaljhandeln kommit att koncentreras till större, men färre, företag. Denna förändring har medfört att företagen i branschen generellt uppvisar allt större omsättningssiffror. 2017 uppgick andelen företag som omsätter mindre än 10 miljoner kronor till 64 procent. Motsvarande siffra för 2020 var 61 procent.

 • Hur många butiker finns det inom respektive delbransch?

  Hur många butiker finns det inom respektive delbransch?

  • Konsolidering, det vill säga att kedjor slås samman, medför att butikerna blir färre
  • Dagligvaruhandeln har flest butiker
  • Det finns ungefär 8 780 dagligvarubutiker i Sverige, vilket motsvarar cirka 15 procent av alla svenska detaljhandelsbutiker

  Detaljhandeln har under det senaste decenniet koncentrerats till färre och större företag. En bidragande orsak till det vikande antalet butiker är att olika bolag i branscherna har slagits samman, det vill säga konsoliderats. Utöver denna konsolidering spelar den ökade e-handelsförsäljningen en viktig roll när det kommer till att förklara att antalet fysiska butiker minskar. Dagligvaruhandeln är den delbransch som har överlägset flest butiker. 2020 fanns det ungefär 8 780 dagligvarubutiker i Sverige. Bland Sveriges cirka 870 detaljhandelskedjor är omkring 140 verksamma inom dagligvaruhandeln. Bland dessa kedjeaktörer återfinns bland annat små och lokala aktörer som endast har några enstaka butiker. Här finns samtidigt de allra största aktörerna, däribland ICA och Coop, som med sina gemensamt drygt 2 100 butiker står för en stor del av dagligvaruhandelns butiker.

 • Hur utvecklas antalet butiker inom respektive delbransch?

  Hur utvecklas antalet butiker inom respektive delbransch?

  • Apotekshandeln och handel med brett sortiment har en positiv förändring av antal butiker
  • Handel med brett sortiment ökade med 25 procent under perioden 2017-2020
  • Många av de nyöppnade butikerna har lågprisprofil

  Butikerna blir generellt färre inom detaljhandeln, men det finns delbranscher med en positiv förändring av antal butiker. Mellan 2017 och 2020 ökade antalet butiker med 1 procent i apotekshandeln och med hela 25 procent i delbranschen handel med brett sortiment. Den markanta ökningen för handel med brett sortiment kan främst tillskrivas lågprishandelns starka utveckling. Inom lågprishandeln återfinns bland annat ÖoB, DollarStore och Rusta. Lågprishandeln är underrepresenterad bland butiksstängningarna och överrepresenterad bland butiksöppningarna. I den andra änden av skalan återfinns bok- och mediahandeln, som med sina minus 19 procent uppvisar den största negativa förändringen av antal butiker.

 • Hur stor andel av omsättningen står kedjorna för?

  Hur stor andel av omsättningen står kedjorna för?

  • De kedjeanslutna butikerna står för cirka 85 procent av omsättningen i detaljhandeln
  • Omsättningen i butikskedjorna blir gradvis högre

  En anledning till att det är viktigt att dela in butikshandeln i kedjedriven respektive fristående handel är att de båda grupperna ser mycket olika ut och spelar olika roller i detaljhandeln. Den kedjedrivna handeln är i allmänhet större och mer framträdande. Faktum är att kedjorna står för cirka 63 procent av butikerna och för ungefär 85 procent av omsättningen i butikshandeln. Under de senaste åren har omsättningstrenden i de kedjeanslutna butikerna varit positiv, då omsättningen blivit stegvis högre än den i de fristående butikerna.

Läs mer om detaljhandel

Läs fler