Handeln förklarad | Detaljhandel | Framtid & prognoser

Läs om detaljhandelns prognostiserade utveckling kommande år, samt övergripande prognoser om svenskarnas konsumtion.

 • Hur förväntas Sveriges befolkningsmängd utvecklas?

  Hur förväntas Sveriges befolkningsmängd utvecklas?

  • Sveriges befolkning prognostiseras uppgå till cirka 11,1 miljoner år 2034
  • Sveriges befolkning kommer att i genomsnitt öka med cirka 47 000 per år, från år 2024 till 2034

  Sveriges befolkningsmängd spås utvecklas i en fortsatt positiv riktning. År 2034 förväntas befolkningen uppgå till cirka 11,1 miljoner.

 • Hur förväntas konsumenternas disponibla inkomst utvecklas?

  Hur förväntas konsumenternas disponibla inkomst utvecklas?

  • Den reala disponibla inkomsten per invånare i Sverige spås uppgå till 304 000 kronor år 2032
  • Real disponibel inkomst innebär summan av ett hushålls inkomster minus avgifter, såsom skatter

  Den disponibla inkomsten per invånare i Sverige spås enligt Konjunkturinstitutet öka de närmaste åren. År 2032 förväntas den reala disponibla inkomsten per invånare uppgå till cirka 304 000 kronor.

 • Hur förväntas hushållens konsumtionsutgifter utvecklas?

  Hur förväntas hushållens konsumtionsutgifter utvecklas?

  • De svenska hushållens konsumtionsutgifter spås uppgå till strax under 2 949,3 miljarder kronor år 2032

  De svenska hushållens totala konsumtionsutgifter förväntas enligt Konjunkturinstitutet gradvis öka de närmaste åren. År 2032 spås konsumtionsutgifterna uppgå till cirka 2949 miljarder kronor.

 • Hur förväntas den svenska detaljhandeln utvecklas?

  Hur förväntas den svenska detaljhandeln utvecklas?

  • Den fysiska detaljhandeln beräknas bli mindre i framtiden till förmån för e-handel
  • I dagligvaruhandeln förväntas e-handelsandelen uppgå till mellan 12 och 18 procent år 2030
  • I sällanköpsvaruhandeln förväntas e-handeln uppgå till mellan 41 och 52 procent år 2030

  Det är svårt att veta exakt hur stor roll detaljhandeln kommer att spela i framtidens handel. Efter två omtumlande pandemiår känns framtiden än mer oviss. Enligt prognoser gjorda i Svensk Handels rapport ”Läget i handeln 2023” kommer en allt större del av detaljhandelns försäljning att ske via nätet, både inom dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Dagligvaruhandelns e-handelsandel har ökat drastiskt under de senaste åren och uppgår idag till 6 procent. E-handeln förväntas utgöra mellan 12 och 18 procent av den totala dagligvaruhandeln år 2030. I sällanköpsvaruhandeln är e-handelsandelen redan hög, med såväl svenska som utländska aktörer på marknaden. I scenario 1 förväntas den inhemska e-handeln utgöra 35 procent av den totala sällanköpsvaruhandeln år 2030 och den utländska e-handelsandelen spås uppgå till 6 procent. I scenario 2 förväntas den inhemska e-handeln utgöra 42 procent av den totala sällanköpsvaruhandeln och den utländska e-handelsandelen spås uppgå till 10 procent. Därmed förväntas e-handelsandelen vara större än butikshandeln i scenario 2 år 2030.

 • Hur förväntas antalet butiker inom detaljhandeln utvecklas?

  Hur förväntas antalet butiker inom detaljhandeln utvecklas?

  • 2030 beräknas det totala butiksbeståndet ha minskat med mellan 20 och 33 procent

  I takt med att e-handelns andel av den totala försäljningen inom detaljhandeln ökar kommer butiksförsäljningen att minska. Följaktligen beräknas butiksantalet minska under de kommande åren. Enligt prognoser gjorda i Svensk Handels rapport ”Läget i handeln 2021” förväntas butiksbeståndet minska från totalt 31 363 butiker 2019 till cirka 25 100 år 2030 i scenario 1 eller till cirka 21 000 i scenario 2. Antalet butiker skulle i och med dessa prognoser därmed minska med 20 respektive 33 procent. I takt med att nya butikskoncept, till exempel obemannade butiker, etableras kan dock minskningen bli mindre. Då detta är mycket svårbedömt ingår inte denna bedömning i beräkningarna.

 • Hur förväntas antalet anställda inom detaljhandeln utvecklas?

  Hur förväntas antalet anställda inom detaljhandeln utvecklas?

  • 2030 beräknas antalet anställda inom handeln ha minskat med mellan 2 och 7 procent

  I takt med att antalet butiker förväntas minska under de kommande åren beräknas även antalet anställda inom handeln minska. Enligt prognoser gjorda i Svensk Handels rapport ”Läget i handeln 2021” beräknas antalet anställda minska från 503 600 år 2019 till cirka 495 300 år 2030 i scenario 1 eller till cirka 468 200 i scenario 2. Antalet butiker skulle i och med dessa prognoser därmed minska med 2 respektive 7 procent. Eftersom antalet anställda faktiskt beräknas öka inom såväl dagligvaruhandeln som partihandeln är det inom sällanköpsvaruhandeln som minskningen beräknas ske. Detta eftersom det i synnerhet är denna del av handeln som möter konkurrens från e-handeln.

Läs mer om detaljhandel

Läs fler