Handeln förklarad | Detaljhandel | Ekonomiska nyckeltal

Läs om detaljhandelns ekonomiska utveckling genom nyckeltal såsom omsättning, antal anställda och antal företag.

 • Hur många är anställda inom detaljhandeln?

  Hur många är anställda inom detaljhandeln?

  • Handeln (detaljhandeln, partihandeln och motorhandeln) är Sveriges största näringslivsbransch
  • Detaljhandeln är den del av handeln som har flest anställda
  • 1 av 4 av de anställda i detaljhandeln är i åldern 16 till 24 år

  Handeln är en viktig arbetsgivare. Drygt 11 procent av alla sysselsatta i Sverige arbetar inom handeln, vilket gör handeln till näringslivets största bransch. Den del av handeln som i sin tur sysselsätter flest är detaljhandeln. Detaljhandelns företag säljer varor direkt till konsument i fysiska butiker eller via nätet. År 2021 registrerades 222 544 anställda i detaljhandeln och en fjärdedel av dem var i åldern 16 till 24 år. Detaljhandeln spelar därmed en viktig roll när det gäller sysselsättning av unga och som ett första steg in på arbetsmarknaden. I snitt har antalet anställda stigit med cirka 1 600 personer varje år de senaste 20 åren. Mellan 2018 och 2020 går det att skönja en marginell minskning, vilket delvis kan bero på att coronapandemin har medfört att många företag har tvingats skära ned på sin personalstyrka.

 • Hur utvecklas omsättningen i detaljhandeln i förhållande till antal anställda?

  Hur utvecklas omsättningen i detaljhandeln i förhållande till antal anställda?

  • Detaljhandeln omsatte drygt 3,2 miljoner kronor per anställd 2021
  • Omsättningen inom detaljhandeln har stegvis ökat, vilket tyder på effektivisering inom branschen

  Under de senaste två decennierna har detaljhandeln haft en generellt stark tillväxt. I takt med att omsättningen inom detaljhandeln har ökat har även antalet anställda stigit. Att omsättningen har ökat mer än antalet anställda innebär att omsättningen per anställd har stigit. En högre omsättning per anställd kan ses som ett mått på en ökad ekonomisk effektivitet/resurseffektivitet i branschen. Denna ökade effektivisering har vuxit stadigt för varje år, men särskilt mycket från 2014 och framåt. Omsättningen per anställd uppgick år 2021 till drygt 3,2 miljoner kronor.

 • Hur många är anställda inom respektive delbransch?

  Hur många är anställda inom respektive delbransch?

  • Dagligvaruhandeln är den delbransch inom detaljhandeln som har flest anställda
  • Barnartiklar/leksaker är den delbransch inom detaljhandeln som har minst antal anställda

  Drygt 100 000 av de anställda i detaljhandeln återfinns inom dagligvaruhandeln. Dagligvaruhandeln består främst av livsmedelsbutiker som säljer varor som konsumenter använder dagligen, och är den mest frekvent besökta delen av handeln. Livsmedelsbutiker är dessutom generellt sett de butiker där öppettiderna är som mest generösa, vilket kräver fler sysselsatta. Att drygt en tredjedel av alla anställda inom detaljhandeln jobbar inom dagligvaruhandeln är därför naturligt. Dagligvaruhandeln har därtill en låg inträdeströskel, vilket innebär att branschen lockar många unga utan tidigare arbetslivserfarenhet. En stor andel av detaljhandelns anställda arbetar inom det som kallas övrig detaljhandel. Inom denna kategori ingår bland annat handel med brett sortiment, såsom Rusta, ÖoB och Dollarstore. Med sina knappt 1 500 anställda är barnartiklar/leksaker den delbransch som har minst antal förvärvsarbetande.

 • Hur många företag finns det inom detaljhandeln?

  Hur många företag finns det inom detaljhandeln?

  • 2022 fanns det 62 749 registrerade detaljhandelsföretag i Sverige
  • Närmare 99 procent av detaljhandelsföretagen hade år 2022 mindre än 100 anställda.

  Under 2022 var totalt 62 749 företag verksamma inom detaljhandeln, en något högre siffra jämfört med föregående år. Trots att detaljhandeln möter ökad konkurrens från framförallt e-handeln har antalet företag inom detaljhandeln utvecklats stabilt under 2000-talet. Från 2006 har det totala antalet företag inom detaljhandeln ökat med drygt 2 900 stycken, vilket innebär en genomsnittlig årlig ökning med cirka 193 företag. Handeln har under de senaste åren generellt koncentrerats till större, men färre, företag. Trots denna utveckling är majoriteten av dessa bolag relativt små sett till antal anställda och omsättning. Detaljhandelsföretagen som omsätter 30 miljoner eller mindre utgjorde 85 procent av det totala antalet företag i branschen år 2020.

 • Hur många handelsbolag etableras och hur många går i konkurs?

  Hur många handelsbolag etableras och hur många går i konkurs?

  • Cirka 5 700 handelsbolag har i snitt startats varje år de senaste fem åren
  • Ungefär en tredjedel av de nystartade handelsbolagen startas av unga personer

  De senaste fem åren har det i snitt startats cirka 5 700 handelsbolag varje år. Att etablera nya företag inom detaljhandeln är därmed fortfarande vanligt förekommande och trenden är tydligt uppåtgående från 2019 men avtagande från 2021. Cirka 30 procent av de nya handelsbolagen startas av personer som är 30 år eller yngre. Uppsvinget av antalet nystartade företag inom branschen sammanfaller med coronapandemin. Enligt Svensk Handels rapport ”Läget i handeln 2021” kan permitteringar och varsel ha inneburit att många sett möjligheten att realisera sina företagsdrömmar. Ytterligare en anledning till nyföretagandets blomstrande kan tillskrivas att kravet på aktiekapital i aktiebolag halverades från 50 000 till 25 000 kronor i januari 2020. De senaste fem åren har cirka 720 handelsbolag gått i konkurs varje år. Många av detaljhandelns konkurser kan tillskrivas det faktum att branschen genomgår en omstrukturering, där e-handelns tillväxt innebär ökad konkurrens för de fysiska detaljhandelsaktörerna.

 • Hur många företag finns det inom respektive delbransch?

  Hur många företag finns det inom respektive delbransch?

  • Detaljhandeln kan delas upp i dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel
  • Vart femte företag i detaljhandeln är en dagligvaruaktör

  Detaljhandeln kan delas upp i två delar: dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Dagligvaruhandeln består främst av livsmedelsbutiker som säljer varor som konsumenter använder dagligen. Sällanköpsvaruhandeln består av företag som tillhandahåller varor som konsumenter köper med lägre frekvens, exempelvis möbler, hemelektronik och kläder. Av de knappt 60 000 företagen inom detaljhandeln är vart femte en dagligvaruaktör. Från 2007 har utvecklingen av antalet företag inom dagligvaruhandeln varit mycket stabil. Antalet företag inom sällanköpsvaruhandeln har varierat något mer under samma tidsperiod. Det finns betydligt färre företag i dagligvaruhandeln än i sällanköpsvaruhandeln, detta trots att omsättningen i de båda branscherna är likvärdig.

 • Hur utvecklas detaljhandelns lönsamhetsnyckeltal?

  Hur utvecklas detaljhandelns lönsamhetsnyckeltal?

  • Rörelsemarginalen och vinstmarginalen används för att beskriva lönsamheten
  • Avkastning på totalt och eget kapital relaterar till ett företags återbäring på insatta pengar

  För att studera hur finansiellt välmående detaljhandeln är fungerar rörelse- och vinstmarginal som bra mått. Rörelsemarginalen indikerar hur mycket av branschens totala omsättning som återstår till skatt, räntor och vinst. Vinstmarginalen skiljer sig från rörelsemarginalen i det att det inte enbart är vinsten från kärnverksamheten som inkluderas, utan även de finansiella intäkterna. I detaljhandeln uppgick rörelsemarginalen till 2,3 procent år 2019. Under motsvarande tidsperiod uppgick vinstmarginalen till 2,5 procent. Avkastning på totalt respektive eget kapital är två ytterligare lönsamhetsnyckeltal som kan användas för att beskriva den finansiella situationen i en bransch. Dessa mått relaterar till ett företags återbäring på pengar som satts in i företaget. Avkastning på totalt kapital utgörs av intäkter minus kostnader för den totala tillgången, denna uppgick till 7,1 procent år 2019. Avkastning på eget kapital utgörs av intäkter minus kostnader för den egna tillgången, denna uppgick till 16 procent år 2019.

Läs mer om detaljhandel

Läs fler