Handeln förklarad | Detaljhandel | Försäljning

Läs om detaljhandelns försäljning i sin helhet och uppdelat på till exempel delbranscher och försäljningskanaler.

 • Hur har detaljhandelns försäljning utvecklats över tid?

  Hur har detaljhandelns försäljning utvecklats över tid?

  • Detaljhandelns omsättning utvecklas i en positiv riktning
  • Mellan 2000 och 2022 har omsättningen inom detaljhandeln ökat med cirka 510 miljarder kronor

  Detaljhandelns totala omsättning har vuxit stabilt under de senaste 20 åren, med en särskilt stark utveckling från 2015 och framåt. Under samma tidsperiod har även befolkningstillväxten ökat markant. År 2000 uppgick Sveriges befolkningsmängd till cirka 8,9 miljoner invånare, medan den i slutet av år 2022 hade vuxit till drygt 10,5 miljoner. Befolkningstillväxten har i sin tur varit en starkt bidragande orsak till detaljhandelns positiva omsättningsutveckling, som stigit från cirka 400 miljarder kronor år 2000 till cirka 905 miljarder kronor år 2022.

 • Hur har detaljhandeln utvecklats i relation till hushållens disponibla inkomst och den totala konsumtionen?

  Hur har detaljhandeln utvecklats i relation till hushållens disponibla inkomst och den totala konsumtionen?

  • Detaljhandeln har utvecklats i takt med hushållens disponibla inkomst och den totala konsumtionen
  • Under pandemiåret 2020 utvecklades detaljhandeln mer stabilt i jämförelse med hushållens disponibla inkomst och den totala konsumtionen

  Under de senaste 20 åren har detaljhandeln vuxit i takt med såväl den totala konsumtionen som hushållens disponibla inkomst. Detaljhandelns omsättning har under denna period generellt varit lite mer stabil över lag. Detaljhandelns omsättning, den totala konsumtionen och hushållens disponibla inkomst följs åt, med ett tydligt trendbrott för detaljhandeln i samband med coronapandemins första år. Den disponibla inkomsten, men framförallt den totala konsumtionen, sjönk drastiskt under 2020. Detaljhandeln visade däremot en relativt stabil utveckling under samma tidsperiod till följd av att vissa branscher upplevde kraftigt ökade försäljningssiffror i samband med att invånarna spenderade mer pengar på konsumtion i hemmet. Dagligvaror, hemelektronik och byggvaror är exempel på varor som konsumerades i en större utsträckning jämfört med tidigare år.

 • Hur stor andel av hushållens totala konsumtionsutgifter utgörs av detaljhandelskonsumtion?

  Hur stor andel av hushållens totala konsumtionsutgifter utgörs av detaljhandelskonsumtion?

  • Detaljhandelns andel av hushållens totala konsumtion har förblivit stabil under de senaste 40 åren
  • Den genomsnittliga detaljhandelskonsumtionen uppgår till cirka 37 procent av hushållens totala konsumtion

  Under de senaste 40 åren har den genomsnittliga detaljhandelskonsumtionen uppgått till cirka 37 procent av hushållens totala konsumtionsutgifter. Detaljhandelskonsumtionen har över tid utgjort en stabil andel av hushållens totala konsumtionsutgifter. Detta indikerar att oberoende av vad de svenska hushållens pengar allokeras till, så spenderas en ungefär lika stor andel inom detaljhandeln. Oavsett vad hushållen konsumerar görs därmed inget avkall på konsumtion inom detaljhandeln. 

 • Hur mycket omsätter olika delbranscher?

  Hur mycket omsätter olika delbranscher?

  • Sällanköpsvaruhandeln står för cirka 59 procent av detaljhandelns totala omsättning
  • Klädhandeln är den delbransch inom sällanköpsvaruhandeln som omsätter mest

  Detaljhandeln kan delas upp i två delar: dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Dagligvaruhandeln består främst av livsmedelsbutiker som säljer varor som konsumenter använder dagligen, och är den mest frekvent besökta delen av handeln. Sällanköpsvaruhandeln består av varor som konsumenter köper med lägre frekvens, exempelvis möbler, hemelektronik och kläder. Sällanköpsvaruhandeln står för cirka 59 procent av den totala detaljhandelns omsättning. 2022 var klädhandeln den största delbranschen mätt i omsättning inom sällanköpsvaruhandeln, tätt följt av bygg-, järn- och färghandeln. Coronapandemin har medfört nya vanor med mer hemarbete och mer fritid för många. Bygg-, järn- och färghandeln är därför en av de delbranscher vars omsättning har ökat allra mest under de två senaste åren. Klicka på ”Sällanköpsvaruhandel” i diagrammet för att se omsättningsandelar för respektive delbransch inom sällanköpsvaruhandeln.

 • Hur är detaljhandeln försäljning fördelad mellan olika försäljningskanaler?

  Hur är detaljhandelns försäljning fördelad mellan olika försäljningskanaler?

  • Detaljhandeln kan kategoriseras utifrån sex försäljningskanaler: citygallerior, stadskärnor, köpcentrum, handelsområden, e-handel och övrig fysisk handel

  Handeln är under ständig utveckling och i och med detta förändras även sätten vi väljer att handla på. Försäljningen i detaljhandeln kan kategoriseras utifrån sex olika försäljningskanaler. I takt med att e-handeln har etablerat sig allt starkare har den blivit en allt mer betydelsefull försäljningskanal som även kommit att ta försäljningsandelar från de övriga kanalerna. Störst del av detaljhandelsförsäljningen sker inom den kanal som kallas övrig fysisk handel. Denna utgör en lika stor andel som köpcentrum, handelsområden och stadskärnor gör sammanlagt. Till övrig fysisk handel räknas alla butiker som inte tillhör någon av de övriga försäljningskanalerna. Här återfinns bland annat de dagligvarubutiker som inte är belägna i anslutning till annan handel, samt kläd- och skohandel som ligger inne i staden men utanför stadskärnan.

 • Under vilka månader omsätter detaljhandeln mest?

  Under vilka månader omsätter detaljhandeln mest?

  • Detaljhandelns omsättning är relativt jämnt fördelad över året, med vissa säsongsvariationer
  • Detaljhandeln omsätter mest i slutet av året, till stor del till följd av julhandeln
  • Januari och februari är de månader då detaljhandeln omsätter som minst

  Om detaljhandelns försäljning skulle vara jämnt fördelad över årets 12 månader hade månadsandelen uppgått till drygt 8,3 procent. Det finns dock säsongsvariationer, vilket medför att omsättningen är högre under vissa månader än under andra. Konsumenter tenderar att spendera mindre i detaljhandeln under årets första månader, för att därefter konsumera mer under maj och juni innan sommarsemestrarna tar vid. Under november och december når detaljhandeln sina högsta försäljningssiffror. Detta kan förklaras av Black Friday respektive julhandeln, som medför en tydlig omsättningsökning inom detaljhandeln. Omsättningen skiljer sig däremot mellan olika delbranscher. Hemelektronikhandeln är en av de delbranscher vars omsättning ökar allra mest under november, medan kläd- och skohandeln upplever sina högsta försäljningssiffror i december.

 • Hur många detaljhandelsbutiker är anslutna till en kedja?

  Hur många detaljhandelsbutiker är anslutna till en kedja?

  • Butikerna i detaljhandeln är i hög grad kedjeanslutna
  • Antalet fristående butiker har minskat under de senaste åren
  • De kedjeanslutna butikerna utgör en stor del av detaljhandelns omsättning

  Majoriteten av de svenska detaljhandelsbutikerna är anslutna till en kedja, det vill säga minst två butiker i samma koncept. Under de senaste åren har butiksbeståndet i Sverige minskat, vilket har haft störst effekt på antalet fristående butiker. Den lokala efterfrågan möter konkurrens både från kedjor och e-handelsaktörer, vilket i många fall har varit tufft för de fristående aktörerna. De kedjeanslutna butikerna inom såväl dagligvaruhandeln som sällanköpsvaruhandeln har däremot haft en stabil utveckling. Trots att de kedjeanslutna butikerna är fler till antalet karaktäriseras Sveriges detaljhandel av relativt få, men stora, kedjor. Totalt utgör de kedjeanslutna butikerna en betydande del av detaljhandelns totala omsättning.

 • Hur ser kedjekoncentrationen ut i de olika delbranscherna?

  Hur ser kedjekoncentrationen ut i de olika delbranscherna?

  • Kedjekoncentrationen beskriver relationen mellan omsättningen i de kedjeanslutna butikerna och den totala omsättningen i branschen
  • Kedjekoncentrationen är generellt högre än kedjeanslutningsgraden

  Relationen mellan kedjeanslutningsgrad och kedjekoncentration skiljer sig åt mellan olika delbranscher. Kedjekoncentrationen, räknad i omsättning, var 85 procent 2019, vilket är väsentligt högre än kedjeanslutningsgraden som låg på 61 procent av det totala antalet butiker. Kedjeanslutningsgraden är högst i leksakshandeln, där 75 procent av butikerna är anslutna till en kedja. Lägst kedjeanslutningsgrad, 40 procent, har bok- och mediahandeln. Skillnaden mellan hur stor andel av butikerna som är kedjeanslutna och hur stor del av branschens omsättning som genereras av kedjorna varierar beroende på delbransch. Bok- och mediahandeln är den enda bransch som har lägre kedjekoncentration än kedjeanslutningsgrad. Det antyder att de fristående butikerna i delbranschen har en omsättning som är likvärdig med de kedjeanslutna butikernas. Flera av de andra delbranscherna uppvisar däremot skillnader på omkring 30 procent, däribland dagligvaruhandeln och möbel- och heminredningshandeln. Detta indikerar att de kedjeanslutna butikerna generellt omsätter väsentligt mer än de fristående butikerna.

Läs mer om detaljhandel

Läs fler