Handeln förklarad | Detaljhandel | Regionalt

Läs om hur detaljhandelns utveckling skiljer sig över Sveriges regioner.

 • Hur utvecklas försäljningen i Sveriges regioner?

  Hur utvecklas försäljningen i Sveriges regioner?

  • Försäljningsutvecklingen har generellt varit mycket positiv under de senaste 30 åren
  • Under 2022 stod Värmland för den högsta procentuella ökningen (10,6%), följt av Jämtland (10,5%) och Norrbotten (9%)
  • Under 2022 stod Örebro för den lägsta procentuella ökningen (3%)
  • Under de senaste 30 åren har försäljningen i Halland ökat som mest (228,2%)

  I takt med att Sveriges befolkning har ökat kraftigt under de senaste cirka 30 åren har även försäljningsutvecklingen stigit. Tillväxten har varit särskilt stor i storstadsregionerna. Utöver storstadsregionerna står Hallands län för den mest positiva försäljningsutvecklingen mellan 1992 och 2022. Den stora försäljningsökningen kan främst tillskrivas varuhuset Gekås i Ullared. Handeln i länet har blivit en mycket central del av näringen tack vare varuhusets gynnsamma försäljningsutveckling. Gävleborgs län uppvisar den lägsta försäljningstillväxten under perioden 1992 till 2022.

 • Hur stark är den lokala handeln per län?

  Hur stark är den lokala handeln per län?

  • Försäljningsindex 100 = försäljningen i detaljhandeln i hela Sverige
  • Försäljningsindex över 100 = handeln drar kunder från andra kommuner
  • Försäljningsindex under 100 = handeln har ett utflöde till andra kommuner
  • Hallands län har Sveriges högsta försäljningsindex, medan Uppsala har det lägsta

  Den lokala handelns styrka kan mätas utifrån försäljningsindex. Ett försäljningsindex på 100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget ger upphov till. Index över 100 innebär att handeln drar kunder från andra kommuner och index under 100 innebär att handeln har ett utflöde till andra kommuner. Uppsala och Södermanland är de län som har lägst försäljningsindex i Sverige, vilket innebär att de har störst utflöde av konsumtion. Befolkningen i Uppsala och Södermanlands län, samt övriga län med ett försäljningsindex under 100, handlar därmed i viss utsträckning sina varor i andra län. Hallands och Värmlands län har högst försäljningsindex och därmed ett inflöde av konsumtion. Det innebär att människor som bor i andra områden åker dit för att handla.

 • Hur stark är den lokala handeln kommunalt?

  Hur stark är den lokala handeln kommunalt?

  • Prisbaserad shoppingturism =  resor där låga priser utgör en särpräglad dragningskraft för besökaren
  • Varubaserad shoppingturism = resor där utbudet står i fokus, till exempel lokal hantverksproduktion
  • Destinationsbaserad shoppingturism = resor där destinationer som enskilda handelsplatser, berömda shoppinggator eller liknande står i fokus

  Hur stor detaljhandeln är i en kommun hänger ihop med dess befolkningsstorlek och huruvida kommunen attraherar turister och shoppingturister eller ej. Med shoppingturism menas att konsumenter reser längre än nödvändigt för att handla vissa varor på grund av pris-, destinations- eller utbudsskäl. Att Falkenbergs kommun har ett högt försäljningsindex kan förklaras av pris- och destinationsbaserad shoppingturism. Genom varuhuset Gekås Ullared lockar Falkenbergs kommun konsumenter från andra områden och omsätter således mer än vad det befolkningsmässiga underlaget medger. På ett liknande sätt lockar Eda och Strömstad konsumenter från andra områden genom gränshandel, då norska konsumenter korsar gränsen för att spendera pengar i den svenska detaljhandeln.

 • Hur stora är prisskillnaderna mellan Sverige och Norge?

  Hur stora är prisskillnaderna mellan Sverige och Norge?

  • Stora prisskillnader lockar norska konsumenter till svensk gränshandel
  • De största prisskillnaderna mellan Sverige och Norge finns inom dagligvaruhandeln

  Gränshandeln spelar en mycket viktig roll inom den svenska detaljhandeln och kännetecknas främst av prisbaserad shoppingturism, där låga priser utgör en särpräglad dragningskraft för besökaren. Gränshandeln lockar shoppingturister från såväl Danmark som Finland, men det är våra grannar i väst som bidrar till merparten av försäljningen i gränshandeln. De stora prisskillnaderna mellan Sverige och Norge är den främsta orsaken till att norska konsumenter lockas över gränsen. De största prisskillnaderna återfinns inom dagligvaruhandeln, särskilt vad gäller tobak, drycker och vissa typer av livsmedel. Störst prisdifferens bland livsmedelskategorierna, utöver tobak och alkohol, har mejeriprodukter. Dessa är ungefär 35 procent billigare i Sverige än i Norge. I sällanköpsvaruhandeln finns generellt inte lika stora prisskillnader som i dagligvaruhandeln.

 • Hur har gränshandeln påverkats av coronapandemin?

  Hur har gränshandeln påverkats av coronapandemin?

  • Coronapandemin har inneburit ett hårt slag mot gränshandeln
  • Haparanda, Strömstad och Eda är några av de gränshandelskommuner där besöksförändringarna har varit som störst

  Under coronapandemin har rörelse- och shoppingmönstren inom gränshandeln förändrats dramatiskt. Medan ökad e-handel och färre fysiska butiksbesök kan förklara minskningen i storstadsregionerna och riket som helhet har gränshandeln drabbats kraftigt av de periodvis stängda landsgränserna. Studier av besöksdata för olika regioner och kommuner ger en bild av hur handeln har påverkats av minskade rörelse- och shoppingmönster. Utvecklingen inom dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln i riket har varit relativt oförändrad i jämförelse med basperioden*. I gränshandelskommunerna Haparanda, Strömstad och Eda har skillnaden däremot varit stor. Besöken halverades i Strömstad och Eda, som gränsar mot Norge, medan de minskade med en tredjedel i Haparanda, som gränsar mot Finland.

Läs mer om detaljhandel

Läs fler