Handeln förklarad | Detaljhandel | Yrken & utbildning

Läs om hela Sveriges och detaljhandelns utbildningsnivå.

 • Hur har utbildningsnivån i Sverige utvecklats?

  Hur har utbildningsnivån i Sverige utvecklats?

  • Utbildningsnivån i Sverige stiger för varje år
  • Utbildningskraven för jobb blir allt högre

  Sedan 2008 har utbildningsnivån i Sverige stigit successivt för varje år. Andelen som studerar eller har studerat på en treårig gymnasial utbildning steg under tidsperioden 2008 till 2021 från knappt 39 till 45 procent. Under denna period har andelen som vidareutbildar sig efter gymnasiet ökat från 20 till 27 procent. Att utbildningsnivån har ökat kan bland annat förklaras av att allt fler jobb i samhället kräver högre utbildning.

 • Hur ser utbildningsnivån ut inom detaljhandeln?

  Hur ser utbildningsnivån ut inom detaljhandeln?

  • Handeln sysselsätter många unga. Ungefär var fjärde förvärvsarbetande inom detaljhandeln är mellan 16 och 24 år
  • Något lägre utbildningsnivå i detaljhandeln – men allt fler väljer att vidareutbilda sig

  Handeln är på många sätt en oerhört betydelsefull näringsgren för det svenska samhället. För många fungerar handeln som ett första steg in på arbetsmarknaden och antalet unga anställda inom detaljhandeln har ökat under det senaste decenniet. Att upplärningen inom detaljhandeln till stor del görs på arbetsplatsen och att många arbeten inte kräver att medarbetarna har yrkeslivserfarenhet eller specifik utbildning bidrar till den höga andelen unga anställda. Att utbildningsnivån inom detaljhandeln generellt är något lägre än riksgenomsnittet kan till stor del förklaras just av den stora skaran unga som är sysselsatta inom branschen. Utbildningsnivån i Sverige stiger successivt, och samma trend går att skönja i detaljhandeln. Vid den senaste mätningen var utbildningsgraden inom detaljhandeln och riket som stort någorlunda jämförbar på alla punkter utom för de med över tre års eftergymnasial utbildning.

Läs mer om detaljhandel

Läs fler