Handeln förklarad | Detaljhandel | Internationella jämförelser

Här presenteras data avseende detaljhandelns försäljning som produceras av HUI Research i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Undersökningen mäter försäljning och utveckling i detaljhandelns olika delbranscher. Utfallet för det senaste kvartalet presenteras i slutet av efterföljande kvartal. Alla funktioner på denna undersida innehåller samma grunddata som finns tillgänglig för nedladdning.

 • Hur ser relationen mellan antal detaljhandelsföretag och befolkningsmängd ut i Europa?

  Hur ser relationen mellan antal detaljhandelsföretag och befolkningsmängd ut i Europa?

  • När det kommer till antal detaljhandelsföretag per 1 000 invånare kommer Sverige på nittonde plats i Europa

  Sambandet mellan befolkningsmängd och antal företag i ett land är mycket tydligt, de länder som har störst befolkning har generellt sett flest företag. Genom att granska antal företag per 1 000 invånare ges därför en representativ bild av antalet företag i förhållande till landets befolkningsmässiga storlek. När det kommer till antal detaljhandelsföretag per 1 000 invånare placerar sig Sverige på tjugonde plats i Europa. Bland de åtta länder som placerar sig högst upp på listan är det bara Grekland som har en befolkningsmängd som är större än Sveriges. Många av de länder som har fler detaljhandelsföretag per 1 000 invånare än Sverige placerar sig där dels på grund av låg befolkningsmängd, dels på grund av liberala företags- och skatteregler.

 • Hur ser hushållens konsumtion per capita ut i Europa?

  Hur ser hushållens konsumtion per capita ut i Europa?

  • Sverige har den sjunde högsta hushållskonsumtionen per 1 000 invånare i Europa

  När hushållens totala konsumtion ställs i relation till antalet invånare i landet ges en utökad bild av konsumtionen inom handeln. Sverige hade den nionde högsta totala hushållskonsumtionen i Europa, men den sjunde högsta per 1 000 invånare. Schweiz har Europas högsta hushållskonsumtion per 1 000 invånare medan Turkiet har den lägsta. De länder som återfinns i toppen av listan har en relativt liten befolkningsmängd.

 • Hur många detaljhandelsföretag finns det i Europa?

  Hur många detaljhandelsföretag finns det i Europa?

  • Sett till antal detaljhandelsföretag placerar sig Sverige på en femtondeplats i Europa
  • Antalet detaljhandelsföretag beror främst på landets befolkningsmängd

  När detaljhandeln i Sverige jämförs med detaljhandeln i övriga Europa går det att notera flera intressanta aspekter. Sett till antal detaljhandelsföretag placerar sig Sverige på femtondeplats i jämförelse med andra europeiska länder. I toppen återfinns Italien, Frankrike och Spanien. De tio länder som placerar sig högst upp på listan har alla över 100 000 detaljhandelsföretag. Antalet företag i ett land kan antas bero på flera faktorer, där befolkningsmängden är den enskilt mest avgörande. Italien, Frankrike och Spanien tillhör de länder som har störst befolkningsmängd i Europa. Malta och Luxemburg har minst befolkning i Europa och dessa länder har minst antal företag verksamma inom detaljhandeln.

 • Hur ser hushållens konsumtion ut i Europa?

  Hur ser hushållens konsumtion ut i Europa?

  • Hushållen lägger en betydande del av sin konsumtion inom handeln
  • Sverige har den åttonde högsta totala hushållskonsumtionen i Europa

  Hushållens totala konsumtion utgörs av alla de tjänster och konsumtionsvaror som anskaffas av hushållen, således spenderas en stor andel av konsumtionen inom handeln. Eftersom den totala efterfrågan i ekonomin till stor del består av hushållens konsumtion kan detta ge en någorlunda träffsäker bild av konjunkturutvecklingen i ett land. Sambandet mellan ett lands befolkningsmängd och dess hushållskonsumtion är mycket tydligt, de länder som har störst befolkning har generellt sett en högre hushållskonsumtion. Sverige har den tionde högsta totala hushållskonsumtionen i Europa. Tyskland är det europeiska land där hushållens konsumtion är som störst, medan den är som minst i Montenegro.

 • Hur mycket omsätter detaljhandeln i Europa?

  Hur mycket omsätter detaljhandeln i Europa?

  Omsättningen inom detaljhandeln har stigit i de flesta europeiska länder under de senaste 15 åren. Sveriges detaljhandel har utvecklats särskilt starkt i en europeisk jämförelse och hade den nionde högsta omsättningen i Europa 2020. En bidragande orsak till Sveriges positiva utveckling under denna tidsperiod är att den svenska ekonomin återhämtade sig relativt snabbt efter finanskrisen 2008. Tyskland är det europeiska land vars detaljhandelsomsättning är högst, med relativt god marginal till andra länder på listan. Malta har lägst detaljhandelsomsättning i Europa. Sambandet mellan total handelsomsättning och befolkningsmängd är mycket tydligt, de länder som har högst omsättning har generellt den största befolkningsmängden.

 • Hur mycket omsätter detaljhandeln per anställd i Europa?

  Hur mycket omsätter detaljhandeln per anställd i Europa?

  • Sverige har den femte högsta omsättningen per anställd inom detaljhandeln i Europa

  Måttet omsättning per anställd ger en bra bild av hur detaljhandelsstrukturen och den ekonomiska effektiviteten/resurseffektiviteten ser ut i respektive land. Som vi såg i avsnittet ”Ekonomiska nyckeltal” har effektiviseringsgraden i Sverige ökat stabilt för varje år. I en europeisk kontext har Sverige den femte högsta omsättningen per anställd. Schweiz, Luxemburg och Belgien är de länder där resurseffektiviteten är som allra högst. Användandet av digital och maskinell teknik kan bidra till att omsättningen per anställd blir högre då företaget kan nå samma intäkter med en mindre personalstyrka. De länder som återfinns i botten kännetecknas ofta av relativt många anställda som säljer förhållandevis lite per butik.

 • Hur mycket omsätter detaljhandeln per invånare i Europa?

  Hur mycket omsätter detaljhandeln per invånare i Europa?

  • Sverige har den sjunde högsta omsättningen per 1 000 invånare inom detaljhandeln i Europa 
  • Den svenska detaljhandelns omsättning per 1 000 invånare är lägre än Norges, men högre än Danmarks och Finlands

  Eftersom sambandet mellan total handelsomsättning och befolkningsmängd är mycket tydligt är omsättning inom detaljhandeln per 1 000 invånare ett användbart mått för att studera handeln i relation till landets storlek. I jämförelse med andra europeiska länder återfinns Sverige på sjunde plats, således omsätter detaljhandeln mycket per capita. Luxemburg är det land i Europa vars omsättning per 1 000 invånare är som allra högst. Med en folkmängd på 634 730 invånare tillhör Luxemburg de europeiska länder som har absolut lägst befolkningsmängd. Omsättningen inom detaljhandeln per 1 000 invånare är som lägst i Serbien.

Läs mer om detaljhandel

Läs fler